Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op deze site.

Eerst geef ik wat informatie over de boeken die ik geschreven heb. Daarmee geef ik enigszins een beeld van wat mij de laatste jaren professioneel en persoonlijk heeft beziggehouden. Als schrijver focus ik mij op gedichten, professionele stukken over leefbaarheid, gezondheidszorg, onderwijs etc. en beschouwingen. Een verhalenbundel ligt nog 'op de plank', maar is nog niet rijp voor uitgave. Tevens is een boek in ontwikkeling waarin zijn opgenomen ' brieven aan mijn kleinkind'.

Het eerste boek wat ik schreef, had een genealogische inhoud met als titel ' Je zult maar Luiten heten'. Het werd snel gevolgd door deel 2. We praten dan over het jaar 2000. Rond 2003 kwam mijn eerste gedichtenbundel uit met als titel ' In gedichten verzonken'. Ik beschouw deze uitgave feitelijk als de officiele start van mijn schrijversloopbaan.  

Het laatste studieboek wat ik schreef, is uitgegeven bij uitgeverij Nelissen. Het handelt overhet zelfstandig verwerven van HBO-competenties.

 

         

           Werkboek over het verwerven van de generieke HBO-competenties

 

Het betreft een werkboek aan de hand waarvan de lezers op een zelfstandige wijze de door hen gekozen HBO-competenties kunnen verwerven.

 

2011 Een nieuwe uitgave...

In 2011 kwam er een nieuwe uitgave waarin een 20-tal beschouwingen zijn opgenomen. Dit zijn (soms) kritische beschouwingen over zaken die mij als professional en gewoon als mens bezighouden. Voorbeelden:

 • Wat zijn de voordelen van ziek zijn,
 • Wat moet je doen om gezond te blijven,
 • Het nut van psychotherapie,
 • Relationele hoogstandjes,
 • Etc.

                            

                             Boek ' Beschouwingen' uitgave 2011.

 

Het winterse landschap rondom Leeuwarden is gekozen als anchtergrond voor deze uitgave. Het ongerepte, open en uitnodigende van deze omgeving past mooi bij de inhoud van het boek. Ook hierin staat de prilheid van de mens min of meer centraal.

Eerdere uitgave in samenwerking...

Een jaar eerder heb ik in samenwerking met mijn vriend jacob Wiersma een boekje geschreven waarin we een concept voor een ' kultyrhus voor N.O.Friesland' hebben uitgewerkt.  Zo'n kulturhus kan een centrale rol vervullen bij het versterken van de leefbaarheid in een regio. Mooie voorbeelden daarvan hebben we met name bestudeerd en aanschouwd in Denemarken. Deze activiteit voerden we uit in opdracht van de kenniskampus leeuwarden waarin overheden en opleidingsinstellingen met elkaar samenwerkten.

Uit dit boekje 'Tips en tricks' voor stertende ondernemers:

Tips van de belastingdienst
Bent u een startende ondernemer? Loop dan aan de hand van onderstaande lijst na of u geen dingen over het hoofd gezien hebt die u nog moet regelen. Nogmaals; de adviezen die je als starter gevraagd en ongevraagd krijgt aangeboden, vullen met elkaar een mooi dik boek. Wees dus kritisch en neem niet alles serieus!

De belastingdienst heeft o.a. e volgende (en nog veel meer) adviezen:

 • Als je niet zeker van je zaak bent over de vraag of de belastingdienst jou als ondernemer aanmerkt, kun je dat aan de belastingdienst voorleggen. Er zijn veel mogelijkheden op dit gebied te bespreken met de belastingdienst

 • Je moet je als startende ondernemer (eventueel) aanmelden bij de overheidsinstanties: de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel (niet altijd verplicht), de uitvoeringsinstelling (als u werknemers in dienst neemt) en eventueel de uitkeringsinstantie. Daarnaast is aanmelding bij en gebruikmaking van eigen beroepsorganisaties te overwegen.

 • Het opzetten van een goede administratie kan van levensbelang zijnvoor jouw onderneming en is ook wettelijk verplicht gesteld. Veelstartende ondernemers zijn weinig competent op dit gebied. Denk ook aan de BTW-administratie en de loonadministratie als je werknemers in dienst neemt.

 • Sluit de nodige verzekeringen af. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De schade die je ondervindt bij optredende arbeidsongeschiktheid tijdens de opstartfase is vaak zeer omvangrijk (en lastig te becijferen).

 • Let erop dat de kosten in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de start van de onderneming mogelijk nog in aftrek kunnen worden gebracht.

 • Het is verstandig om in elk geval zo goed mogelijk bij te houden welke kosten je maakt ten behoeve van de onderneming om achteraf die kosten te kunnen aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting.

 • Ga na of je aanspraak kunt maken op de zelfstandigenaftrek en de verhoogde zelfstandigenaftrek voor starters.

 • Ga na of je aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk kunt krijgen en of ook de verhoging van de aftrek voor startende ondernemingen op jou van toepassing is.

 • Misschien kun je voor jouw investeringen een beroep doen op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

 • Bepaal hoe je je onderneming wilt financieren, welke verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen wil je hanteren.

 • Als je je onderneming met vreemd vermogen financiert, dan kun je wellicht gebruikmaken van de mogelijkheid een Agaath-lening aan te trekken. In veel gevallen is dan een lagere rente te bedingen omdat de leningverstrekker minder risico’s loopt.

 • Ga na of je subsidie kunt krijgen bij de start van jouw onderneming, bijvoorbeeld doordat je start in een regio waarin de economische ontwikkeling gestimuleerd wordt door de overheid (NOFA?).

 • Als je een onderneming bent gestart en in het eerste jaar geconfronteerd wordt met een laag inkomen, ga dan na of je op grond van verliesverrekening een teruggave van inkomstenbelasting kunt krijgen.

 • Mogelijk kunt je ook een teruggave krijgen als je een verzoek tot middeling indient bij de Belastingdienst.

 • Heb je problemen met het aantrekken van voldoende financiering, check dan of het Besluit borgstelling MKB-kredieten niet voor jou een oplossing kan bieden.

 • Heb je een laag inkomen gedurende de start van de onderneming, ga dan na of je een beroep kan doen op een Bbz-uitkering. Wellicht kun je tevens aanspraak maken op een starterkrediet.

            

              Boek voor startende (zorg)ondernemers t.b.v. Noordoost-Friesland.      
 

Tips van anderen.

Naast alle adviezen over financiering leert een experiment in Denemarken (Dagblad Touw van 18-04-2008) dat het heel handig kan zijn een zogenaamd micro-crediet aan te vragen bij de gemeentelijke of provinciale overheid. Vooral wanneer er sprake is van een uitkeringsgerechtigde die door middel van het starten van een eigen kleine onderneming kan komen tot een structureel inkomen voor zichzelf (en wellicht in een later stadium voor meerdere mensen) is er vaak bereidheid een beperkt krediet hiervoor ter beschikking te stellen. Alle beetjes helpen!

Wees niet bang voor concurrenten. In veel gevallen kun je heel goed vooraf met hen in gesprek gaan. Interesseer hen voor wat je wilt gaan doen en probeer afspraken te maken over afstemming en/of samenwerking (uit een interview met een geslaagde zorgondernemer)

Maak van zwakte een sterkte. Is er sprake van een bepaalde mate van jongerenproblematiek in de regio, doe er je voordeel mee. Maak een project waarbij je jongeren kunt betrekken welke hen perspectief kan bieden. Geef er tevens een passende naam aan, bijvoorbeeld ‘Van keet naar jongerencafé’.

Gebruik de actualiteit. Wordt er een bungalowpark ontwikkeld, zorg dat je erbij bent. Ontwikkel een passend zorgconcept. Biedt aan zorg te verlenen wanneer ouderen met handicaps gebruik willen maken van de voorziening. Ontwikkel een programma voor ADHD-jongeren, denk na over opvang van mensen met een verstandelijke beperking, probeer kansarme jongeren te betrekken bij je plannen etc.

Tip voor bestuurders in de regio: Probeer het fenomeen van microkrediet in het leven te roepen als hulpmiddel voor beginnende ondernemers. Deze vorm van kredietverlening wordt veelvuldig toegepast in lagelonenlanden ter bevordering van ondernemerschap.

Actieve betrokkenheid bij startende ondernemers (in de vorm van casemanager, buddy’s, projecthulp etc.) vergroot het ondernemersklimaat in velerlei opzichten binnen de regio.

NOFCOM-projectadviseur raadt (zie de Leeuwarder courant) aan vooral gebruik te maken van Hyves als je als ondernemer je omzet wil verhogen.